Ads
Hindu dormio Gan

Aigiri Nandini ( অয়ি গিরি নন্দিনি ) Lyrics || Rajalakshmee Sanjay ||

Aigiri Nandini ( অয়ি গিরি নন্দিনি ) Lyrics :

Aigiri Nandini Durga Devi Stotram Sung by Rajalakshmee Sanjay. Same Stotram Music Rearranged by AR Rahman from Chaturbhujam Album. Aigiri Nandini Nandita Medini Lyrics In Sanskrit written by Adi Sankaracharya.

Stotram : Aigiri Nandini

Language : Sanskrit

Singer : Rajalakshmee Sanjay

Music Director: Pankaj Kumar Mullick

Lyrics : Adi Sankaracharya

Label : Rajshri Entertainment Private Limited

Aigiri Nandini Lyrics In Bengali :

শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য রচিত মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্

।।১।।

অয়ি গিরি নন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ব-বিনোদিনি নন্দনুতে

গিরিবরবিন্ধ শিরো‌ধিনিবাসিনি বিষ্ণু-বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে,

ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ-কুটুম্বিণি ভূরিকুটুম্বিণি ভূরিকৃতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।২।।

সুরবরবর্ষিণি দুর্ধর ধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে

ত্রিভুবন পোষিণি শংকরতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে,

দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্মদ শোষিণি সিন্ধুসুতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।৩।।

অযি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে

শিখরিশিরোমণি তুঙ্গহিমালয় শৃংগনিজালয় মধ্যগতে,

মধু মধু রে মধুকৈটভ গঞ্জিনি কৈটভ ভঞ্জিনি রাসরতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।৪।।

অয়ি শতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে

See also  Bolo Dugga Maiki ( বল দুগ্গা মাঈকি ) Lyrics by Nakash Aziz And Nikhita Gandhi ||

রিপুগজগণ্ড বিদারণচণ্ড পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে,

নিজভুজ-দণ্ড নিপাতিত-খণ্ড বিপাতিত-মুণ্ড ভটাধিপতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।৫।।

অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিত দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে

চতুরবিচার ধুরীণ মহাশিবদূতকৃত প্রমথাধিপতে,

দুরিত দুরীহ দুরাশয় দুর্মতি দানবদূত কৃতান্তমতে

জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।৬।।

অয়ি শরণাগত বৈরিবধূবর বীরবরাভয দায়করে

ত্রিভুবন মস্তক শূলবিরোধি শিরোধি কৃতামল শূলকরে,

দুমিদুমি তামর দুন্দুভিনাদ মহো মুখরীকৃত তিগ্মকরে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।৭।।

অয়ি নিজ হুংকৃতি মাত্র নিরাকৃত ধূম্র বিলোচন ধূম্রশতে

সমর বিশোষিত শোণিত বীজ সমুদ্ভব শোণিত বীজলতে,

শিব শিব শুম্ভ নিশুম্ভ মহাহব তর্পিত ভূত পিশাচরতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।৮।।

ধনুরনুষঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে

কনক পিশঙ্গ পৃষৎকনিষঙ্গ রসদ্ভট শৃংগ হতাবটুকে,

কৃত চতুরঙ্গ বলক্ষিতি রঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।৯।।

সুরললনা ততথেয়ি তথেয়ি তথাভিনয়োদর নৃত্য় রতে

কৃত কুকুথ কুকুথো গডদাদিক তাল কুতূহল দানরতে,

ধুধুকুট ধুককুট দিহিং ধিমিত ধ্বনি ধীর মৃদঙ্গ নিনাদরতে

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১০।।

জয় জয় জপ্যজয়ে জয় শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে

ঝণঝণ ঝিঞ্জিমি ঝিঙ্কৃতনূপুর সিঞ্জিত মোহিত ভূতপতে,

নটিত নটার্ধ নটীনটনায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে

See also  Modhupuro Nagori ( মধুপুর নাগরি ) lyrics || Doharki ||

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১১।।

অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিয়ুতে

শ্রিত রজনী রজনী রজনী রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে,

সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে

জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১২।।

সহিত মহাহব মল্লম তল্লিক মল্লিত রল্লক মল্লরতে

বিরচিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে,

সিতকৃত ফুল্লি সমুল্ল সিতা‌রুণ তল্লজ পল্লব সল্ললিতে

জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১৩।।

অবিরল গণ্ডগলন মদ মেদুর মত্ত মতঙ্গজ রাজপতে

ত্রিভুবন ভূষণভূত কলানিধি রূপ পয়োনিধি রাজসুতে,

অয়ি সুদতী জন লালস মানস মোহন মন্মধ রাজসুতে

জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১৪।।

কমল দলামল কোমল কান্তি কলা কলিতা‌মল ভালতলে

সকল বিলাস কলা নিলয়ক্রম কেলি চলতকল হংসকুলে,

অলিকুল সংকুল কুবলয় মন্ডল মৌলিমিলদভ কুলালিকুলে

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১৫।।

কর মুরলী রব বীজিত কূজিত লজ্জিত কোকিল মঞ্জু মতে

মিলিত পুলিন্দ মনোহর গুঞ্জিত রঞ্জিত শৈল নিকুঞ্জগতে,

নিজগণভূত মহাশবরীগণ সদগুণ-সংভৃত কেলিতলে

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১৬।।

কটিতট পীত দুকূল বিচিত্র ময়ূখ তিরস্কৃত চন্দ্ররুচে

প্রণত সুরাসুর মৌলিমণিস্ফুর দংশুল সন্নথ চন্দ্ররুচে,

জিত কনকাচল মৌলি পদোর্জিত নির্ভর কুঞ্জর কুম্ভকুচে

See also  Om Namah Shivaya lyrics - Bob Marley ||

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১৭।।

বিজিত সহস্র করৈক সহস্র করৈক সহস্র করৈকনুতে

কৃত সুরতারক সঙ্গর তারক সঙ্গর তারকসূনু সুতে।

সুরথ সমাধি সমান সমাধি সমাধি সমাধি সুজাত রতে

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১৮।।

পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্য়তি য়ো‌নুদিনং ন শিবে

অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ স কথং ন ভবেত,

তব পদমেব পরম্পদ-মিত্য়নুশীলয়তো মম কিং ন শিবে

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।১৯।।

কনকলসত্কল-সিন্ধুজলৈরনু সিঞ্জিনুতে গুণ রঙ্গভুবম

ভজতি স কিং নু শচীকুচকুম্ভত তটী পরিরম্ভ সুখানুভবম,

তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাশি শিবম

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।২০।।

তব বিমলে‌ন্দু কলং বদনেন্দু মলং সকলং ননু কূলয়তে

কিমু পুরুহূত-পুরীংদুমুখী-সুমুখীভিরসৌ-বিমুখী-ক্রিয়তে,

মম তু মতং শিবনাম-ধনে ভবতী-কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

।।২১।।

অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়া করুণাপরয়া ভবিতব্য়মুমে

অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি য়থাসি তথানু মিতাসি রতে,

য়দুচিতমত্র ভবত্য়ুররী কুরুতা-দুরুতাপম পাকুরুতে

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে,

জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।

অয়িগিরি নন্দিনি বাংলা লিরিক্স :

Ayi giri nandini, nandhitha medhini

Viswa vinodhini nandanuthe

Girivara vindhya sirodhi nivasini

Vishnu Vilasini Jishnu nuthe

Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini

Bhoori kudumbini bhoori kruthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

RamyaKapardini Shaila Suthe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button